Palvelut

Rakennussuunnittelu ja -valvonta

Tar­joam­me käyt­töö­si ammat­ti­tai­tois­ta raken­nus­suun­nit­te­lua- ja val­von­taa. Suun­nit­te­lus­ta ja val­von­nos­ta vas­taa pit­käl­lä koke­muk­sel­la Ant­ti Kos­ken­pää.

 

Rakennuspalvelut

Meil­tä löy­tyy moni­puo­li­sia pal­ve­lui­ta kor­jaus- ja uudis­ra­ken­ta­mi­seen.

Teem­me myös  sisä- ja ulko­maa­lauk­sia, sekä tape­toin­te­ja.

Meil­tä löy­tyy VTT:n myön­tä­mä mär­kä­ti­lo­jen vede­ne­ris­tä­jän ser­ti­fi­kaa­ti

Rakennussiivous

Tar­joam­me sii­vous­pal­ve­lui­ta raken­nus­työ­maan eri vai­hei­siin. Sovim­me yhdes­sä asiak­kaan kans­sa kuin­ka usein ja mil­loin sii­vous­ta tar­vi­taan. 

- Pur­ku­työn jäl­kei­nen sii­vous

-Väli­sii­vous työ­maal­la esim. ker­ran kah­des­sa vii­kos­sa

-Käyt­töön­ot­to­sii­vous eli lop­pusii­vous

-Muut sii­vouk­set koti­ta­louk­sis­sa tai yri­tyk­sis­sä. Muut­to­sii­vouk­sis­ta ikku­nan­pe­suun

Rakennusvalvonta ja suunnittelu

Ant­ti Kos­ken­pää
044 5923007
antti.koskenp@gmail.com

Rakennuspalvelut ja siivous

050 3585395

Yhteydenottolomake

Aalto Rakennus

Mart­ti­lan­tie 69

21490 Mart­ti­la